OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIPROMET Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przez MIPROMET Sp. z o.o. z siedzibą w 32-091 Masłomiąca, ul. Długa 63, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000391888 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, NIP 513-022-66-10, kapitał zakładowy: 50000,00 PLN.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również "OWS", stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Mipromet Sp. z o.o. z innymi przedsiębiorcami i mają tym samym zastosowanie wyłącznie w relacjach handlowych z innymi przedsiębiorcami. Przez Kupującego w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę).

3. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej "http://www.mipromet.pl". Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Mipromet Sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

§ 2. Warunki sprzedaży

1. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeżeli w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, umowa zostaje zawarta.

2. Mipromet Sp. z o.o. ma prawo do 48 godzin od złożenia zamówienia, zawiadomić klienta o odmowie zawarcia umowy.

3. Zamówienie powinno być złożone za pośrednictwem faksu, poczty e-mail, lub w formie pisemnej. Zamówienie powinno w szczególności określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z Mipromet Sp. z o.o. formę i termin płatności oraz być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

4. Mipromet Sp. z o.o. może przyjąć zamówienie w całości lub w części. Jeśli Mipromet Sp. z o.o. potwierdza zamówienie, to podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość oraz termin dostawy towaru.

5. W przypadku zamówień poniżej 250 PLN netto doliczone zostaną koszty obsługi zamówienia w wysokości 50 PLN.

6. Z chwilą wydania rzeczy przez Mipromet Sp. z o.o. na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.

7. Miejscem wykonania świadczenia przez Mipromet Sp. z o.o., a zatem miejscem wydania rzeczy, jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Mipromet Sp. z o.o., wówczas miejscem wykonania świadczenia przez Mipromet Sp. z o.o. jest magazyn Mipromet Sp. z o.o.

8. Klient odbiera towar z magazynu Mipromet Spółka z o.o. a Mipromet Spółka z o.o. organizuje i pokrywa koszty załadunku.

9. Zwrot błędnie zamówionego towaru, jest możliwy tylko dla grupy towarów objętych programem magazynowym. Kupujący odsyła towar nie posiadający śladów użytkowania na własny koszt, ponadto zwraca koszty wysyłki towaru, oraz płaci koszty związane z obsługą zamówienia w wysokości 10% wartości zwracanego towaru.

10. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Mipromet Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Mipromet Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Mipromet Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.

11. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do końca roku kalendarzowego lub pisemnego powiadomienia przez Mipromet Sp. z o.o. o ich zmianie. Ceny określone w cennikach są w PLN i nie obejmują podatku VAT.

12. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Mipromet Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Materiały informacyjne wystawiane przez Mipromet Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

§ 3. Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.

2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Mipromet Sp. z o.o. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej - art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Mipromet Sp. z o.o. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. Mipromet Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został użyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.

3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto MIPROMET Sp. z o.o.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Mipromet Sp. z o.o. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości trzech punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Mipromet Sp. z o.o. jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Mipromet Sp. z o.o. jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy windykowanych należności.

6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Mipromet Sp. z o.o. ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Mipromet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

7. Kupującemu nie służy wobec Mipromet Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.

9. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, posiadania względem Mipromet Sp. z o.o. innych zaległych zobowiązań, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego, realizacja kolejnych zamówień może zostać przez Mipromet Sp. z o.o. wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

§ 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.

2. Mipromet Sp. z o.o. jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy go potwierdzi. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu, Mipromet Sp. z o.o. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.

3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Mipromet Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

§ 5. Wysyłka

1. Mipromet Sp. z o.o. na wniosek kupującego organizuję transport za odrębnym wynagrodzeniem. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za transport towaru na podstawie otrzymanej faktury.

2. Rozładunek musi być dokonywany przez kupującego natychmiast i prawidłowo. Ewentualne koszty za oczekiwanie na rozładunek będą rozliczane dodatkowo.

3. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę, starannie zbadać jej kompletność bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika.

4. Mipromet Sp. z o.o. pokrywa koszty wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku gdy wartość przesyłki netto przekracza 1500 PLN, a wyroby można zapakować w paczki standardowe (których parametry nie przekraczają masy 50 kg; długości 1750mm oraz sumy długość + szerokość + wysokość 3000 mm) lub w na paletach (których parametry nie przekraczają długość 1200 mm, szerokość 800mm, wysokość 2000 mm i masę 1000 kg).

§ 6. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Mipromet Sp. z o.o. niezwłocznie na piśmie.

2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru - do 24 godzin od rozładunku towaru;
b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu - do 12 godzin od rozładunku towaru.

3. W przypadku reklamacji uszkodzenia i braków ilościowych spowodowanych w transporcie, konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

4. Reklamacje jakościowe Kupujący powinien zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wydania mu towaru, załączając reklamowany towar. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

6. W przypadku reklamacji gwarancyjnej należy dostarczyć protokół reklamacyjny wraz z opisem i zdjęciami, następnie przygotować reklamowany towar do wydania przewoźnikowi lub przedstawicielowi Mipromet Sp. z o.o. (W przypadku nieuwzględnionej reklamacji kupujący pokrywa koszty związane z transportem towaru).

7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Mipromet Sp. z o.o. stosownie do treści żądania zgłoszonego w ramach reklamacji bądź - w razie braku takiego żądania - według swego uznania, może wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w reklamowanym towarze lub przyznać stosowne odszkodowanie, o którym mowa w art. 5761 kodeksu cywilnego. Mipromet Sp. z o.o. i Kupujący mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.

8. Mipromet Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

9. Mipromet Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialność za wady powstałe w przypadku jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania, błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich; użycia towaru przez Kupującego, osoby trzecie, lub ostatecznego nabywcę niezgodnie z jego parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi towaru, instrukcją użytkowania otrzymaną od Mipromet Sp. z o.o.; nieuprawnionego dokonania zmian w towarze przez Kupującego lub przez ostatecznego nabywcę towaru.

10. Jeżeli towar został przetworzony odpowiedzialność Mipromet Sp. z o.o. za wady towaru wygasa.

§ 7. Ochrona danych osobowych oraz elektroniczna informacja handlowa

1. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie dobrowolnie danych osobowych przez Mipromet Sp. z o.o. lub podmioty działające na jej zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Mipromet Sp. z o.o. oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Mipromet Sp. z o.o. działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. - Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. - Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zm.) Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Mipromet Sp. z o.o. (lub przez inny podmiot działający na zlecenie Mipromet Sp. z o.o.) drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach określonych przepisami niniejszej ustawy.

§ 8. Tajemnica handlowa

1. Kupujący nie będzie bez zgody Mipromet Sp. z o.o. przekazywał wiedzy, ofert, cenników i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych osobom trzecim.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności. Mipromet Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Mipromet Sp. z o.o.

Masłomiąca, 12 marca 2019 r.